HABIB, D. H. UR R.; PROF. DR. RASHAD AHMAD SALJOQ. مصادر قانون بطور سند . Al-Idah , v. 37, n. - 2, p. 1 - 27, 12 Jan. 2020.